Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, po spełnieniu przez Abonenta wymogów zawartych w Regulaminie;

1. Dostawca Usług dopuszcza zawarcie Umowy lub aneksu do Umowy:
    a. w Biurze Obsługi Klienta,
    b. poza siedzibą Dostawcy Usług poprzez Przedstawiciela Dostawcy Usług, także po wcześniejszym za­mówieniu Usługi w Biurze Obsługi Klienta
2. Jeżeli Umowa została zawarta lub zmieniono jej istotne warunki poza siedzibą Dostawcy Usług, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od jej podpisania, składając stosowne pisemne oświadczenie w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając je listem poleconym na adres siedziby Do­stawcy Usług. Odstąpienie od Umowy w wyżej  opisany sposób powoduje taki skutek, jakby Umowa nie została zawarta. Abonent jest zobowiązany do zwrotu Urządzeń  Abonenckich oraz poniesienia kosztów Instalacji Przyłącza, zgodnie z Cennikiem. W przypadku zmiany Usługi Abonent  zostanie powiadomiony na piśmie o zakresie zmiany Usługi, terminie rozpoczęcia świadczenia zmienionej Usługi oraz cenie Usługi i dodatkowych kosztach związanych ze zmianą, wraz z pouczeniem o możliwości odstąpienia od zmiany Usługi, w terminie 10 dni od daty doręczenia powyższego zawiadomienia. Do zachowania tego terminu wystarczy  wysłanie przez Abonenta oświadczenia przed jego upływem;
3. Jeżeli w Umowie nie postanowiono inaczej, Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
4. Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzie­lone pod rygorem nieważności na piśmie. Podpis mocodawcy może uwierzytelnić upoważniony pracownik Dostawcy Usług;
5. Przy zawieraniu Umowy z Abonentem będącym osobą fizyczną, Abonent powinien uwiarygodnić swoją tożsamość w oparciu o dokument tożsamości.

    Rozpoczęcie świadczenia Usługi powinno nastąpić w terminie ustalonym przez strony Umowy, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia umowy, chyba że stron(dowód osobisty, paszport, karta pobytu lub inny zaakcep­towany przez Przedstawiciela  Dostawcy Usług dokument);

    Przy zawieraniu Umowy Abonent winien udostępnić i udokumentować następujące dane: imię/imiona,  nazwisko/nazwiska, adres zamieszkania/adres
do korespondencji, telefon kontaktowy, nr PESEL oraz po­siadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być zainstalowane Przyłącze (np.
przydział lokalu, odpis z księgi wieczystej, umowę najmu itp.), a osoba prawna/jednostka organizacyjna: firmę przedsiębiorcy, odpis z rejestru, nr NIP,
REGON oraz posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być zainstalowa­ne Przyłącze (np. przydział lokalu, odpis z księgi wieczystej, umowę
najmu itp.);
       Dostawca Usług zobowiązuje się świadczyć Usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy, stosownie do posia­danych możliwości technicznych, przy czymy na wniosek Abonenta postanowią  inaczej.